Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego

VI NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWY

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TUŁOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWY

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa Jednostki : Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice

2. Nazwa stanowiska pracy: Księgowy

3. Komórka organizacyjna: Administracja – Księgowość,

4. Wymiar etatu: ¼ etatu tj. 10 godzin tygodniowo

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

5. Termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2024 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego;

5. Wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne i co najmniej 2 letnia praktyka w księgowości.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Znajomość obsługi komputera i pracy w programach komputerowych Word, Excel oraz programu Płatnik,

2. Mile widziany ukończony kurs księgowości zakończony egzaminem i certyfikatem księgowego,

3. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

5. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. Przyjmowanie dowodów księgowych, sprawdzanie ich pod względem formalnym i

rachunkowym.

2. Regulowanie należności i zobowiązań finansowych.

3. Prowadzenie rozliczeń finansowych z zewnętrznymi kontrahentami.

4. Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych na bieżąco w syntetyce oraz prowadzenie analityki wydatków i dochodów.

5. Ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostki.

6. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń i przelewów potrąceń wynikających z listy płac.

7. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej wg Rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej.

8. Wykonywanie innych zadań wynikających z pełnionej funkcji na mocy przepisów dotyczących obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych oraz Ustawy o rachunkowości lub prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Staranne i bieżące prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.

2. Przestrzeganie zgodności wydatków z klasyfikacją budżetową.

3. Przestrzeganie przepisów o obrocie bezgotówkowym.

4. Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się na I piętrze. Ciągła praca przy monitorze w małym pomieszczeniu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024 r. wyniósł 0%.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- załącznik nr 1.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy; w przypadku pozostawania w stosunku pracy – aktualne zaświadczenia, zawierające formę i okres zatrudnienia; ostatecznie umowy o pracę bez wynagrodzeń- świadectwa poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

4. Oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,

- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania);

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie /CV/ lub innych załączonych dokumentach.

7. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez  Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice przez kres najbliższych 12 miesięcy.

8. Oświadczenia, o których mowa w punktach 6 i 7 mogą być zawarte w CV w następujący sposób

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach przez Przedszkole Publiczne w Tułowicach na potrzeby prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli aplikacja zawiera dane wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez  Przedszkole Publiczne w Tułowicach przez okres 12 m-cy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli kandydat do pracy wyraża chęć uczestnictwa w kolejnych naborach

 

9. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Przedszkolu w Tułowicach -załącznik nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach należy dostarczyć osobiście do Przedszkola Publicznego w Tułowicach, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice,  w terminie do 08.05.2024 r. – do godz. 14:00 lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Oferta naboru na stanowisko księgowego w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach”. (decyduje data wpływu do PP nie data stempla pocztowego).

2. Wstępna ocena złożonych aplikacji odbędzie się 09.05.2024 r.

3. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe: pierwszy etap obejmuje część pisemną w której uczestniczą kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne; drugi etap obejmuje część ustną i praktyczną, w której uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali 70% poprawnych odpowiedzi z części pisemnej.

4. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do PP po 08.05.2024 r. nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty aplikacyjne po zakończonej procedurze rekrutacyjnej będą do odbioru osobiście w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach przez okres 14 dni.

Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone przez Komisję Rekrutacyjną.

6. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego w Tułowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola Publicznego w Tułowicach.

PDFInformacja o wynikach naboru 21.05.2024.pdf (259,85KB)
PDFProtokół 21.05.2024.pdf (612,70KB)
 

PDFzałacznik nr 1.pdf (52,25KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (61,19KB)