Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko kucharza- przedłużony do 29.02.2024 r.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TUŁOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

KUCHARZA 

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa Jednostki : Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice
 2. Nazwa stanowiska pracy: Kucharz 
 3. Komórka organizacyjna: Obsługa- kuchnia 
 4. Wymiar etatu: pełny etat  tj. 40 godzin tygodniowo

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 1. Termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2024 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków.
 6. Wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe gastronomiczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej. 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154 z dnia 2016.08.01) oraz zasad żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. 
 2. Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. Planowanie i przygotowywanie posiłków. 

2. Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków na terenie bloku kuchennego. 

3. Współpraca z intendentem w zakresie zaopatrzenia w produkty żywnościowe i planowania posiłków. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Odpowiada za  prawidłowe przygotowywanie posiłków zgodnych z normami zdrowego żywienia oraz bezpieczne i higieniczne warunku na terenie bloku żywieniowego. 

Warunki pracy na danym stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach, w

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych w listopadzie 2023 r. wynosi 0%.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -załącznik nr 1.
 2. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 3. Życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania);
 4.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie /CV/ lub innych załączonych dokumentach.
 5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice przez kres najbliższych 12 miesięcy.
 6. Oświadczenia, o których mowa w punktach 4 i 5 mogą być zawarte w CV w następujący sposób

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach przez Przedszkole Publiczne w Tułowicach na potrzeby prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli aplikacja zawiera dane wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez  Przedszkole Publiczne w Tułowicach przez okres 12 m-cy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli kandydat do pracy wyraża chęć uczestnictwa w kolejnych naborach

7. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Publicznym Przedszkolu w Tułowicach -załącznik nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach należy dostarczyć osobiście do Przedszkola Publicznego w Tułowicach, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice w terminie do 29.02.2024 r. – do godz. 14:00 lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Oferta naboru na stanowisko kucharza w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach”. (decyduje data wpływu do PP nie data stempla pocztowego).
 2. Wstępna ocena złożonych aplikacji odbędzie się 01.03.2024 r.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie. 
 4. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Przedszkola  po 29.02.2024 r. nie będą rozpatrywane.
 5. Dokumenty aplikacyjne po zakończonej procedurze rekrutacyjnej będą do odbioru osobiście w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone przez Komisję Rekrutacyjną.

PDFzałacznik nr 1.pdf (52,25KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (61,19KB)