Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę żywności

Tułowice, dnia 14 listopada 2023r.

Przedszkole Publiczne w Tułowicach

PP-T.26.2.2023

 

 Z A P Y T A N I E

 

Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice  zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego  w Tułowicach od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na 6 części:

 • Część I     Załącznik nr 1A – Pieczywo.
 • Część II    Załącznik nr 1B – Art. Spożywcze.
 • Część III   Załącznik nr 1C – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.
 • Część IV   Załącznik nr 1D – Warzywa, owoce.
 • Cześć V    Załącznik nr 1E – Produkty mleczarskie.
 • Część VI   Załącznik nr 1F – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe.
 • Część VII  Załącznik nr 1G – Jajka.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:

 1. Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu.
 2. Wykonawca będzie dostarczać podany w tabeli asortyment do 5 razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 13:00 w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie na podany przez wykonawcę adres e-mail najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo – cenowych lub w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu ofertowym).
 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. Wykonawca ma obowiązek wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. W przypadku stwierdzenia dostawy produktu o nienależytej jakości Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru niezwłocznie, nie później  niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zwiększony lub zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia.
 5. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy PZP, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawierają postanowienia umowy, którą wybrany wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w terminie 10 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty uznanej za najkorzystniejszą w postępowaniu. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Wzór umowy stanowi  załącznik do niniejszego zapytania.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia  31 grudnia 2024 r.

 1.  Warunki udziału w postępowaniu

Do złożenia oferty na ww. zamówienie zapraszamy wykonawców którzy:

1) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

3) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;

Oferty wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.

 1. Kryteria wyboru oferty cenowej

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

1)  najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu  - waga 100%

 

Maksymalną ilość punktów według kryterium ceny otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

C = Cn / Cb x 100

gdzie:

C   – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”

Cn – cena brutto oferty najniższej

Cb – cena brutto oferty badanej

      Najkorzystniejsza oferta w kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, w tym koszty dostawy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.

Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę artykułów spożywczych, szczegółowy opis zapytania ofertowego stanowią formularze 1-7.

 

 1. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 77 4600 165.

 

 1. Składanie ofert

Oferty proszę przekazać do dnia 27 listopada 2023r. do godziny 14:00.:

1)  osobiście do budynku Przedszkola Publicznego w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego  w Tułowicach”

2)  drogą listowną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego  w Tułowicach” na ww. adres.

3)  drogą elektroniczną na adres: .

Zamawiający odrzuci ofertę:

1)  która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego zapytania;

2)  jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

3)  gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

4)  gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

5)  jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

6)  która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym

postępowaniu.

 

 1.  Ochrona danych osobowych

Jeżeli w związku z realizacją niniejszego zamówienia niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych, których Wykonawca będzie administratorem, wdroży on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi obowiązującego prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Wykonawca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiającego, by przetwarzanie spełniało wymogi obowiązującego prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

W celu realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w imieniu Zamawiającego przetwarza przez okres jego trwania, dane osobowe osób objętych niniejszym zamówieniem, niezbędne do jego realizacji.

Wykonawca w szczególności:

1) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego;

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;

3) podejmuje wszelkie środki wymagane aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4) nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zamawiającemu;

5) w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą;

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz oceny skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacji;

7) po zakończeniu realizacji niniejszego zamówienia usuwa lub zwraca Zamawiającego wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych;

8) udostępnia Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.

 

 1.  Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;

3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:

1)   posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

3) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;

4) złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);

5) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;

6) akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

7) akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodną z tym wzorem;

8) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w pkt 7 niniejszego zapytania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)   wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;

2)  wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;

3) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

4) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;

5) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

6) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

 

W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z adresu: .

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie  kreślonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf (1,84MB)
 

XLSXPP-T.26.2.2023 - Wykaz rzeczowo-cenowy 2024.xlsx (47,82KB)
PDFPP-T.26.2.2023 Zapytanie Ofertowe - żywność na 2024.pdf (10,08MB)