Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA

NABÓR NA STANOWISKO

INTENDENT

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TUŁOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

INTENDENT

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa Jednostki : Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice
 2. Nazwa stanowiska pracy: Intendent
 3. Komórka organizacyjna: Obsługa- Magazyn żywnościowy,
 4. Wymiar etatu: 3/4 etatu tj. 30 godzin tygodniowo

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 1. Termin rozpoczęcia pracy : 1 listopada 2023 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków.
 6. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane kwalifikacje z zakresu dietetyki, administracji, ekonomii oraz doświadczenie na podobnym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z Internetu.
 2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Kodeksu Pracy, Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych.
 3. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.
 4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.
 5. Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Sporządzanie jadłospisu, z zachowaniem zasad prawidłowego żywienia oraz urozmaicania posiłków, w tym sporządzanie dekadowych jadłospisów zgodnych z normami.
 2. Planowanie posiłków dla wychowanków o specjalnych potrzebach żywieniowych.
 3. Sporządzanie zapotrzebowania na środki żywności, adekwatnie do planowanego jadłospisu.
 4. Dokonywanie zakupów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki po możliwie najniższych cenach.
 5. Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.
 6. Prowadzenie księgi i dokumentacji HACCP.
 7. Współpraca z użytkownikami obiektu w utrzymaniu porządku, funkcjonalności, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń.
 8. Nadzór nad pracą personelu obsługowego i gospodarczego, nadzór nad przygotowaniem sal do konsumpcji.
 9. Prowadzenie zaplecza magazynowego środków nietrwałych i artykułów spożywczych;
 10. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 11. Kierowanie do naprawy uszkodzonego sprzętu.
 12. Planowanie wydatków i zakupów i realizacja zaopatrzenia.
 13. Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych.
 14. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Odpowiada za wyposażenie i zaopatrzenie w sprzęt, meble, dywany, pościel, artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej i higieniczne, artykuły biurowe oraz inne materiały niezbędne do eksploatacji i funkcjonowania placówki. 

Warunki pracy na danym stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze. Ciągła praca przy monitorze w małym

pomieszczeniu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach, w

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych w sierpniu 2023 r. wynosi 0%.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -załącznik nr 1.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy; w przypadku pozostawania w stosunku pracy – aktualne zaświadczenia, zawierające formę i okres zatrudnienia; ostatecznie umowy o pracę bez wynagrodzeń- świadectwa poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 4. Oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,

- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych,

- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. Życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania);
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie /CV/ lub innych załączonych dokumentach.
 3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice przez kres najbliższych 12 miesięcy.
 4. Oświadczenia, o których mowa w punktach 6 i 7 mogą być zawarte w CV w następujący sposób

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach przez Przedszkole Publiczne w Tułowicach na potrzeby prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli aplikacja zawiera dane wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez  Przedszkole Publiczne w Tułowicach przez okres 12 m-cy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli kandydat do pracy wyraża chęć uczestnictwa w kolejnych naborach

 1. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Publicznym Przedszkolu w Tułowicach -załącznik nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach należy dostarczyć osobiście do Przedszkola Publicznego w Tułowicach, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice w terminie do 22.09.2023r. – do godz. 14:00 lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Oferta naboru na stanowisko intendenta w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach”. (decyduje data wpływu do PP nie data stempla pocztowego).
 2. Wstępna ocena złożonych aplikacji odbędzie się 25.09.2023 r.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w ciągu 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).
 4. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do PP po 22.09.2023 r. nie będą rozpatrywane.
 5. Dokumenty aplikacyjne po zakończonej procedurze rekrutacyjnej będą do odbioru osobiście w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone przez Komisję Rekrutacyjną.
 6. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego w Tułowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola Publicznego w Tułowicach.

PDFzałacznik nr 1.pdf (52,25KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (61,19KB)