Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE NR  1/2022

DYREKTORA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W TUŁOWICACH 

Z DNIA 07.02.2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Na podstawie Art. 157 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

            Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1.      Urszula Słobodzian – przewodniczący komisji

2.      Agata Gierczak – członek komisji

3.      Magdalena Kucińska – członek komisji

§ 2

            Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Tułowicach na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji,   Zarządzeniem Nr 283/2022 Burmistrza Tułowic z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz harmonogramem rekruatcji stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

            Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu i pozostałym członkom Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Tułowicach.

 

§ 5

                               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Nowak-Lach

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

 Przedszkola Publicznego

 w Tułowicach

 z dnia 07.02.2022 r.

 

Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

w Przedszkolu Publicznym

 w Tułowicach

 

Lp.

Rodzaj czynności

- postępowanie rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  1.  

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo światowe[1]

 

 

15 marca 2022 r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

22 marca 2022 r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

13 kwietnia 2022 r.

  1.  

Rodzaj czynności

- postępowanie uzupełniające

Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.  

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo światowe

 

 

10 czerwca 2022 r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

14 czerwca 2022 r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

28 czerwca 2022 r.

 

 

[1] Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.