Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę żywości

 

Załącznik nr 2

do Regulamin udzielania zamówień,

do których nie stosuje się przepisów ustawy

 

Tułowice, dnia 18 listopada 2021r.

Przedszkole Publiczne w Tułowicach

PP-T.26.2.2021

 

 Z A P Y T A N I E

 

Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice  zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego
 w Tułowicach

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na 6 części:

 • Część 1  Załącznik nr 1A – Pieczywo
 • Część 2  Załącznik nr 1B – Art. spożywcze
 • Część 3  Załącznik nr 1C – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • Część 4  Załącznik nr 1D – Warzywa, owoce, jajka
 • Cześć 5  Załącznik nr 1E – Produkty mleczarskie
 • Część 6  Załącznik nr 1F – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe

 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:

 1. Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu.
 2. Wykonawca będzie dostarczać podany w tabeli asortyment do 5 razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 13:00 w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie na podany przez wykonawcę adres e-mail najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo – cenowych lub w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu ofertowym).
 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. Wykonawca ma obowiązek wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. W przypadku stwierdzenia dostawy produktu o nienależytej jakości Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru niezwłocznie, nie później  niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zwiększony lub zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia.
 5. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy PZP, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawierają postanowienia umowy, którą wybrany wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w terminie 10 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty uznanej za najkorzystniejszą w postępowaniu. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Wzór umowy stanowi  załącznik do niniejszego zapytania.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia  31 grudnia 2022 r.

 

 1.  Warunki udziału w postępowaniu

Do złożenia oferty na ww. zamówienie zapraszamy wykonawców którzy:

1) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

3) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;

Oferty wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria wyboru oferty cenowej

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

1)  najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu  - waga 100%

 

Maksymalną ilość punktów według kryterium ceny otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

C = Cn / Cb x 100

gdzie:

C   – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”

Cn – cena brutto oferty najniższej

Cb – cena brutto oferty badanej

      Najkorzystniejsza oferta w kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, w tym koszty dostawy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.

Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę artykułów spożywczych, szczegółowy opis zapytania ofertowego stanowią formularze 1-6.

 

 1. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać
  pod numerem telefonu 77 4600 165 p. Agnieszka Hubacz.

 

 1. Składanie ofert

Oferty proszę przekazać do dnia 02 grudnia 2021r. do godziny 14:00.:

1)  osobiście do budynku Przedszkola Publicznego w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego  w Tułowicach”

2)  drogą listowną  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego  w Tułowicach” na ww. adres.

3)  drogą elektroniczną na adres:

Zamawiający odrzuci ofertę:

1)  która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego zapytania;

2)  jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

3)  gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

4)  gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

5)  jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

6)  która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym

postępowaniu.

 

 1.  Ochrona danych osobowych

Jeżeli w związku z realizacją niniejszego zamówienia niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych, których Wykonawca będzie administratorem, wdroży on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi obowiązującego prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Wykonawca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiającego, by przetwarzanie spełniało wymogi obowiązującego prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

W celu realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w imieniu Zamawiającego przetwarza przez okres jego trwania, dane osobowe osób objętych niniejszym zamówieniem, niezbędne do jego realizacji.

Wykonawca w szczególności:

1) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego;

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;

3) podejmuje wszelkie środki wymagane aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4) nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zamawiającemu;

5) w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą;

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz oceny skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacji;

7) po zakończeniu realizacji niniejszego zamówienia usuwa lub zwraca Zamawiającego wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych;

8) udostępnia Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.

 

 1.  Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;

3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:

1) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

3) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;

4) złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);

5) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;

6) akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

7) akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodną z tym wzorem;

8) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w pkt 7 niniejszego zapytania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)   wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;

2) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;

3) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

4) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;

5) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

6) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

 

W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: .

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie  kreślonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

XLSXWYKAZ RZECZOWO - CENOWY 2022 .xlsx (53,37KB)
PDFPP-T. Zapytanie ofertowe na 2022r. Żywność.pdf (638,57KB)
 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia (1).pdf (187,11KB)
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia (2).pdf (177,40KB)
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia (3).pdf (184,79KB)
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia (4).pdf (189,03KB)
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia (5).pdf (195,24KB)
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia (6).pdf (186,26KB)