Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko- nauczyciela przedszkola

Nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola – umowa  na czas określony

 

 1. Stanowisko pracy:

nauczyciel przedszkola w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach w grupie dzieci 4-letnich.

Pełny etat. Umowa na czas określony

 1. Niezbędne wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie (specjalność: wychowanie przedszkolne);

- aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;

- zaświadczenie o niekaralności.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -załącznik nr 1.
 2. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 3. Życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania);
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie /CV/ lub innych załączonych dokumentach.
 5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice przez kres najbliższych 12 miesięcy.
 6. Oświadczenia, o których mowa w punktach 4 i 5 mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach przez Przedszkole Publiczne w Tułowicach na potrzeby prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli aplikacja zawiera dane wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez  Przedszkole Publiczne w Tułowicach przez okres 12 m-cy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli kandydat do pracy wyraża chęć uczestnictwa w kolejnych naborach

 1. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Publicznym Przedszkolu w Tułowicach -załącznik nr 2.
 2. Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach należy przesłać drogą pocztową, elektronicznie lub dostarczyć osobiście do placówki z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko nauczyciela” do 26.01.2021 r. (decyduje data wpływu do PP nie data stempla pocztowego).
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę.
 4. Dokumenty aplikacyjne po zakończonej procedurze rekrutacyjnej będą do odbioru osobiście w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone przez Komisję Rekrutacyjną.

PDFzałacznik nr 1.pdf (52,25KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (61,19KB)