Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko - pedagoga specjalnego

Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego

 

 1. Stanowisko pracy:

Nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka niepełnosprawnego w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach w grupie dzieci 4-letnich.

Pełny etat. Umowa na czas określony.

 1. Niezbędne wymagania:

- wykształcenie wyższe (w tym licencjat) pedagogiczne. Kierunek: pedagogika specjalna

- aktualne badania sanitarno – epidemiologiczna;

- zaświadczenie o niekaralności;

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -załącznik nr 1.
 2. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 3. Życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania);
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie /CV/ lub innych załączonych dokumentach.
 5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice przez kres najbliższych 12 miesięcy.
 6. Oświadczenia, o których mowa w punktach 4 i 5 mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach przez Przedszkole Publiczne w Tułowicach na potrzeby prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli aplikacja zawiera dane wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez  Przedszkole Publiczne w Tułowicach przez okres 12 m-cy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli kandydat do pracy wyraża chęć uczestnictwa w kolejnych naborach

 1. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Publicznym Przedszkolu w Tułowicach -załącznik nr 2.
 2. Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach należy przesłać drogą pocztową, elektronicznie lub dostarczyć osobiście do placówki z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego” do 22.01.2021 r. (decyduje data wpływu do PP nie data stempla pocztowego) .
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Dokumenty aplikacyjne po zakończonej procedurze rekrutacyjnej będą do odbioru osobiście w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone przez Komisję Rekrutacyjną.

PDFzałacznik nr 1.pdf (52,25KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (61,19KB)