Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego
w Tułowicach

 

Rozdział I:

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Przedszkole Publiczne w Tułowicach

ul. Przedszkolna 11

49-130 Tułowice

tel.: +48 77 4600 165

e-mail: pptulowice@o2.pl

www: www.przedszkole.tulowice.pl

 

Rozdział II: Tryb – zapytanie ofertowe

 1. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego zg. z Zarządzeniem nr 10/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach z dnia 06.10.2014 dot. Zamówień do 30.000 euro netto.

 

Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na 6 części:

 • Część 1 Załącznik nr 1A – Pieczywo

 • Część 2 Załącznik nr 1B – Art. spożywcze

 • Część 3 Załącznik nr 1C - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

 • Część 4 Załącznik nr 1D – Warzywa, owoce, jajka

 • Cześć 5 Załącznik nr 1E - Produkty mleczarskie

 • Część 6 Załącznik nr 1F – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe

 

 1. Miejsce dostawy: Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice

 2. Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu.

 3. Wykonawca będzie dostarczać podany w tabeli asortyment do 5 razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 14:00 w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo – cenowych lub w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu ofertowym),

 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. Wykonawca ma obowiązek wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.

 6. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.

 

Rozdział IV: Informacje dodatkowe.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części.

 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.

 

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia.

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od dnia 01-09-2020 do 31-07-2021 r.

 

Rozdział VI: Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

 2. Cena brutto podana przez Wykonawcę jest stała i wiążąca od chwili złożenia przez Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy, za wyjątkiem ewentualnej zmiany obowiązującej stawki VAT, wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących (wartość netto pozostaje bez zmian)

 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium, Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).

 5. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upustu i rabaty.

 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

Rozdział VII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następującego kryterium:

  1. Kryterium „cena” (C) – waga 100%.

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 

C = Cn / Cb x 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”

Cn – cena brutto oferty z najniższej

Cb – cena brutto ofert badanej

Najkorzystniejsza oferta w kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.

  1. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Rozdział VIII: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016r., poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030), w tym poczty elektronicznej (zeskanowany podpisany dokument) na adres:

 2. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Katarzyna Nowak-Lach, e-mail: pptulowice@o2.pl

 

Rozdział IX: Termin związania ofertą.

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

 

Rozdział X: Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę – Formularz ofertowy wraz z wykazami rzeczowo-cenowymi.

 2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski

 4. Formularz ofertowy wraz z wykazem rzeczowo – cenowym po wybraniu korzystniejszej oferty musi być złożony w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 5. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące adresu internetowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający zamieszcza te informacje w zapytaniu ofertowym.

 6. Oferta, a także inne załączone dokumenty, powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

 7. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.

 8. Ofertę wraz z załącznikami należy wysłać elektroniczne na adres e-mail: lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego) na adres: Przedszkole Publiczne ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane i opatrzone nazwą w następujący sposób:

 

Oferta na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego w Tułowicach”

Rozdział XI: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjna lub elektronicznie

do dnia 26.06.2020r., do godziny 15.00

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedszkole Publiczne ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice dniu 29.06.2020r. o godzinie 10:00.

 

Rozdział XII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

 

Rozdział XIII: Klauzula RODO.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice (dalej: PP w Tułowicach); Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub pod adresem email pptulowice@o2.pl

Administrator- PP w Tułowicach wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Przedszkole Publiczne ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, lub poprzez email inspektor@kancelaria-odo.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.„Na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego w Tułowicach”.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie :skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Integralną część zapytania stanowią następujące załączniki (dokumenty):

Załączniki składane wraz z ofertą:

 1. Załącznik nr 1A – 1F - Wykaz rzeczowo-cenowy

 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 


 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

do zapytania ofertowego

 


 

pieczęć Wykonawcy

 

miejscowość, data


 

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym przystępujemy do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego

Przedmiot zapytania:

Zakup z dostawą produktów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Tułowicach, zgodnie z wykazem rzeczowo-cenowym, stanowiącym załączniki nr 1A-1F Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Tułowicach , ul. Przedszkolna 11 , 49-130 Tułowice.

 1. Imię i nazwisko (nazwa firmy), adres (siedziba) oraz tel/faks wykonawcy:


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP:

……………………………………………..

nr tel.:

……………………………………………..

nr faksu:

……………………………………………..

email:

……………………………………………..


 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wykazem rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty za cenę:

CZĘŚĆ I – załącznik nr 1A -


 

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)


 

CZĘŚĆ II – Załącznik nr 1B Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (CPV 15100000-9)


 

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

 

CZĘŚĆ IIIPieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV 1581000-9)


 

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)


 

CZĘŚĆ IVProdukty mleczarskie (CPV 15500000-3)


 

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)


 

CZĘŚĆ VMrożonki (CPV 15300000-1)


 

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)


 

CZĘŚĆ VIJaja kurze (CPV 03142500-3)


 

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)


 

CZĘŚĆ VIIRyby (CPV 15200000-0)


 

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)


 

CZĘŚĆ VIIIWarzywa i owoce (CPV 03200000-3)


 

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)


 

 1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do dnia 31 lipca 2021r.

 2. Warunki płatności: płatność dokonana będzie po zrealizowaniu dostawy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 3. Oświadczamy, co następuje:

 1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu,

 2. akceptujemy treść wzoru umowy i wyrażamy gotowość podpisania umowy w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,

 3. oświadczamy, że posiadamy własny wyspecjalizowany transport

 4. zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert,

 5. oferta została złożona na ........ stronach, ponumerowanych od .......... do ...........

 6. informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach

od nr:…….do nr.…...…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. informujemy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim / dużym przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć)*


 


 


 


 

.............................................

podpis osoby uprawnionej

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. Wykaz rzeczowo – cenowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (wg załącznika nr 3 do SIWZ).

 

PDFPP UMOWA NR 2020-2021.pdf (529,90KB)
PDFZałącznik Zapytanie ofertowe 1A-1F.pdf (693,87KB)
PDFZapytanie ofertowe Przedszkole Tułowice 2020-2021.pdf (886,43KB)