Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa wyposażenia - kuchnia

PP-T.26.4.2019.PL

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę wyposażenia do Przedszkola Publicznego
 w Tułowicach

 

Rozdział I: Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Przedszkole Publiczne w Tułowicach

ul. Przedszkolna 11

49-130 Tułowice

tel.: +48 77 4600 165

e-mail: pptulowice@o2.pl

www: www.przedszkole.tulowice.pl

 

Rozdział II: Tryb – zapytanie ofertowe

 1. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego zg. z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach dot. Zamówień do 30.000 euro netto.

 

Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Przedszkola Publicznego w Tułowicach mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i zmywalni.

 

 

 

 1. stół stalowy przyścienny z drzwiami przesuwnymi wym. 1000x600x850 – 3 szt.,
 2. stół stalowy przyścienny z drzwiami przesuwnymi wym. 1200x600x850 – 1 szt.,
 3. stół stalowy przyścienny z półką wym. 600x600x850 – 1 szt.,
 4. stół stalowy przyścienny z półką wym. 800x600x850 – 1 szt.,
 5. stół stalowy ze zlewem dwukomorowym, drzwi skrzydłowe wym. 1000x600x850 – 1 szt.,
 6. szafka stalowa przyścienna z drzwiami  wym. 800x600x850 – 1 szt.,
 7. szafka stalowa przyścienna z szufladami wym. 800x600x850 – 1 szt.,
 8. szafa stalowa przelotowa z drzwiami suwanymi  wym. 800x600x1800 -  1 szt.,
 9. szafka stalowa wisząca z drzwiami suwanymi wym. 1000x400x600 – 4 szt.,
 10. szafka stalowa wisząca z drzwiami suwanymi  wym. 800x400x600 – 2 szt.

 

 1. Miejsce dostawy: Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice
 2. Wyposażenie ma być fabrycznie nowe i powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta.

4. Przedmiotowe wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia. Wykonawca może zastosować urządzenia „równoważne”.

 

Rozdział IV: Informacje dodatkowe.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.

 

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do: od dnia 06-12-2019.

 

Rozdział VI: Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.
 2. Cena brutto podana przez Wykonawcę jest stała i wiążąca od chwili złożenia przez Wykonawcę oferty.
 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upustu i rabaty.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

Rozdział VII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium „cena” (C) – waga 100%.

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanieprzedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 

C = Cn / Cb x 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”

Cn – cena brutto oferty z najniższej

Cb - cena brutto ofert badanej

Najkorzystniejsza oferta w kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która otrzyma największą liczbę punktów.

2. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Rozdział VIII: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016r., poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030), w tym poczty elektronicznej (zeskanowany podpisany dokument) na adres:
 2. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  Pani Magdalena Kucińska e-mail : pptulowice@o2.pl

 

Rozdział IX: Termin związania ofertą.

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Rozdział X: Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę – Formularz ofertowy.
 2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski.
 4. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące adresu internetowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający zamieszcza te informacje w zapytaniu ofertowym.
 5. Oferta, a także inne załączone dokumenty, powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana  przez osobę upoważnioną.
 6. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.

8. Ofertę wraz z załącznikami należy wysłać elektroniczne na adres e-mail: lub złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego) na adres: Przedszkole Publiczne ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Opakowanie powinno być oznaczone nazwąi adresem Wykonawcy, zaadresowane i opatrzone nazwą w następujący sposób:

 

„Oferta na zakup i dostawę wyposażenia  do Przedszkola Publicznego w Tułowicach

                         

Rozdział XI: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczniepptulowice@o2.pl

do dnia 26-11-2019r., do godziny 15.00

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedszkole Publiczne ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice dniu 27-11-2019r. o godzinie 10:00.

 

Rozdział XII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

 

 

Rozdział XIII: Klauzula RODO

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice (dalej: PP w Tułowicach); Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub pod adresem email pptulowice@o2.pl

 Administrator- PP w Tułowicach wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Przedszkole Publiczne ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, lub poprzez email inspektor@kancelaria-odo.pl;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.„Zakup i dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Tułowicach”.

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy,

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie :skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Integralną część zapytania stanowią następujące załączniki (dokumenty):

Załączniki składane wraz z ofertą:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

PP-T.26.4.2019.PL

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do zapytania ofertowego

 

 

 

pieczęć Wykonawcy

 

miejscowość, data

 

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym przystępujemy do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego

Przedmiot zapytania:

Zakup i dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Tułowicach.

Przedszkole Publiczne w Tułowicach , ul. Przedszkolna 11 , 49-130 Tułowice.

 1. Imię i nazwisko (nazwa firmy), adres (siedziba) oraz tel/faks wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP:

……………………………………………..

nr tel.:

……………………………………………..

nr faksu:

……………………………………………..

email:

……………………………………………..

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego

cena ofertowa netto (bez VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

cena ofertowa brutto (z VAT):

............................zł

(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 06-12-2019r.
 2. Warunki płatności: płatność dokonana będzie po zrealizowaniu dostawy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 3. Oświadczamy, co następuje:
 1. akceptujemy treść wzoru umowy i wyrażamy gotowość podpisania umowy w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 2. zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

.............................................

       podpis osoby uprawnionej

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

do zapytania ofertowego

PP-T.26.4.2019.PL

 

wzór umowy

UMOWA

Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy

................................................................................................... zwany dalej „Zamawiającym”,

reprezentowana przez:

 1. ...........................................

 

a ....................................................................................................... z siedzibą w ................................................................................... wpisanym do rejestru ...............................zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz którego działają:

 1. ......................................................................................................
 2. ......................................................................................................

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zg z regulaminem Przedszkola Publicznego w Tułowicach  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zapytania:

„Zakup i dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Tułowicach”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

 

§ 2

 1. Termin realizacji przedmiotu zapytania do 06 grudnia 2019r.  

 

 

§ 3

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie dokumentacji z zapytania ofertowego za realizację przedmiotu umowy wynosi :

 

................................................................. zł brutto

słownie złotych: ......................................................................................................................zł )

 1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z ceną podaną w ofercie.
 2. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

4. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru wyposażenia.

 

 

 

 

§4

1.       Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest Pani Magdalena Kucińska   Tel. 774600165
e-mail: .

2.      Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ......................................., tel. .....................,

 

§5

1.      Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.

2.   W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

 

§7

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

§8

Integralną część umowy stanowią załączniki:

 1. zapytanie ofertowe oraz  formularz oferty Wykonawcy

 

 

Zamawiający:                                                                                                    Wykonawca: