Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2018 r.

Tułowice, dnia 30.05.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

Na dostawę żywności do Przedszkola Publicznego w Tułowicach

 

 

1. Zamawiający:

Przedszkole Publiczne

w Tułowicach,

ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice,

e-mail: ,

tel/fax. 774600165

NIP 754-23-68-987

 

 

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa żywności na potrzeby przedszkola.

 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

  - zakup i dostawa żywności na potrzeby przedszkola,

  - zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę żywności w ramach pakietów umieszczonych w poszczególnych załącznikach: formularzach ofertowo-cenowych, a mianowicie:

1) Pieczywo (Załącznik nr 1A),

2) Artykuły spożywcze (Załącznik nr 1B) ,

3) Mięso wieprzowe i produkty mięsno – wędliniarskie, drób i produkty drobiowe (świeże) (Załącznik nr 1C),

4) Warzywa , owoce i jajka (Załącznik nr 1D),

5) Produkty mleczarskie (Załącznik nr 1E)

6) Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe (Załącznik nr 1F),

 

- zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt przykładowy a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo, w takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna,

- żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 22000:2005,

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach,

- artykuły rolno-spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej,

- dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikację, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego,

- w przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad, max do 1 godziny od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych i wartości.

- Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo-jakościowej odbieranej żywności.

- podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w danym roku szkolnym. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.

- Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP (do wglądu: dopuszczenie środka transportu do przewozu żywności) na własny koszt i ryzyko w godzinach 6:30 – 9:00 następnego dnia po dniu złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego.

- dysponenci i kierowcy Wykonawcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.

- dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.

- sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa Żywnościowego.

 1. Warunki realizacji zadania:

  - nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

  - wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 • posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności,

 • dysponować transportem do przewozu żywności (tych części, na które składa ofertę) odpowiadającym wymogom HACCP,

 • dysponować osobami zdolnymi do dostawy żywności.

 1. Termin realizacji zamówienia:od dnia 01września 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

  - Zamówienie będzie składane codziennie, telefonicznie lub osobiście przez osobę upoważnioną wg bieżących potrzeb Zamawiającego,

  - Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni licząc od dnia dostawy towaru i wystawienia faktury.

 2. Kryterium wyboru:

  - cena – 100%

 3. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty lub też dostarczyć osobiście na adres: Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, do dnia 26.06.2018 r. r. do godz. 10:00.

   

 4. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach, w dniu 26.06.2017 r. o godz. 10:15.

   

 5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze oferty telefonicznie.

   

 6. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowo- cenowym i umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę żywności”.

 

Wykaz załączników: