Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na usunięcie lamperii i malowanie pomieszczeń w przedszkolu

Tułowice, dnia 20.05.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na usunięcie lamperii i malowanie pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego w Tułowicach

  1. Zamawiający:

Przedszkole Publiczne

w Tułowicach,

ul. Sawickiej 11, 49-130 Tułowice,

e-mail: ,

tel/fax. 774600165

NIP 754-23-68-987

 1. Przedmiot zamówienia: usunięcie lamperii olejnej; przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków (szpachlowanie nierówności); malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów; malowanie lakierem ochronnym powierzchni po usuniętej lamperii.

  Powierzchnia lamperii do usunięcia: około 374 m²

  Powierzchnia ścian i sufitów do malowania: około 663 m²

 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

  W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie podłóg i listew przypodłogowych, okien i drzwi, a po zakończeniu prac usunięcia zabezpieczeń. Zabezpieczenie wszelkich niezbędnych materiałów związanych z prawidłową i pełną realizacją ww. przedmiotu zamówienia. Usunięcie z terenu przedszkola odpadów powstałych w czasie realizacji zadania. Dostawa potrzebnych materiałów. Kolor ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

  Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

 3. Termin realizacji zamówienia: od 1 do 24 sierpnia 2016 r.

 4. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

 5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 6. Inne istotne warunki zamówienia:

  - Wykonawca w ofercie podaje cenę w PLN za wykonanie całego zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT, na druku oferta Wykonawcy.

  - Cenę ofertową należy wyliczyć po przeprowadzeniu wizji w siedzibie Zamawiającego.

  - Wyliczona w ten sposób cena będzie rozliczana w oparciu o kosztorys powykonawczy uwzględniający rzeczywiste obmiary wykonanych robót – wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Ceny jednostkowe robót i materiałów podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie i obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy.

  - W przypadku wystąpienia koniecznych robót zamiennych lub nie ujętych w przedmiocie zamówienia, wynagrodzenie za ww. zakres nastąpi na podstawie cen roboczogodziny, sprzętu i wskaźników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) przyjętych w kosztorysie ofertowym. Materiały i sprzęt (inny niż w zamówieniu podstawowym) należy przyjąć według średnich cen rynkowych, aktualnych na chwilę sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Natomiast nakłady rzeczowe wyliczyć w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. Wycena prac zamiennych zostanie przedstawiona Zamawiającemu przed ich wykonaniem.
  Podstawą udzielenia zamówienia będzie umowa na prace remontowe.

 7. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty lub też dostarczona osobiście na adres: Przedszkole Publiczne, ul. Sawickiej 11, 49-130 Tułowice, do dnia 15.06.2016r. r. do godz. 14:00.

 8. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach, w dniu 15.06.2016r. o godz. 14:15.

 9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze oferty za pośrednictwem poczty.

 10. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym druku oferty i umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na prace remontowe w budynku przedszkola”. Ponadto oferta musi posiadać pieczęć firmową, datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz podpis czytelny wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

 11. Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola pod numerem (077) 4 60 01 65 lub adresem: oraz w placówce.

 

Wykaz załączników:

 • Wzór oferty

 

 

Dyrektor

Przedszkola Publicznego

Katarzyna Nowak-Lach

PDFWzór oferty.pdf (87,11KB)