Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na prace remontowe w budynku przedszkola

Tułowice, dnia 10.07.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2015

Na prace remontowe w budynku Przedszkola Publicznego w Tułowicach

  1. Zamawiający:

Przedszkole Publiczne

w Tułowicach,

ul. Hanki Sawickiej 7, 49-130 Tułowice,

e-mail: ,

tel/fax. 774600165

NIP 754-23-68-987

2. Przedmiot zamówienia: Remont kanalizacji oraz kuchni i pomieszczeń przynależnych w budynku przedszkola.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

- Przedmiar robót załączony do zapytania

W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszelkich niezbędnych materiałów związanych z prawidłową i pełną realizacją ww. przedmiotu zamówienia. Usunięcie z terenu przedszkola materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji zadania. Dostawa i montaż potrzebnych materiałów i elementów do zamontowania. Dobór i montaż płytek ceramicznych oraz koloru ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

4. Termin realizacji zamówienia: od 3 do 26 sierpnia 2015 r. Termin prac remontowych podyktowany jest przerwą wakacyjną w przedszkolu.

5. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

6. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

7. Inne istotne warunki zamówienia:

- Wykonawca w ofercie podaje cenę w PLN za wykonanie całego zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT, na druku oferta Wykonawcy.

- Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o dołączone przedmiary robót oraz informacje uzyskane w oparciu o przeprowadzoną wizję w siedzibie Zamawiającego.

- Wyliczona w ten sposób cena będzie rozliczana w oparciu o kosztorys powykonawczy uwzględniający rzeczywiste obmiary wykonanych robót, roboty zamienne zgłoszone przez kierownika robót w trakcie wykonywania robót a zatwierdzone przez Zamawiającego – wynagrodzenie kosztorysowe.

- Ceny jednostkowe robót, materiałów i urządzeń podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie i obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia koniecznych robót zamiennych lub nie ujętych w przedmiarze, wynagrodzenie za ww. zakres nastąpi na podstawie cen roboczogodziny, sprzętu i wskaźników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) przyjętych w kosztorysie ofertowym, natomiast materiały i sprzęt (inny niż w zamówieniu podstawowym) należy przyjąć według średnich cen rynkowych, aktualnych na chwilę sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Natomiast nakłady rzeczowe wyliczyć w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. Wycena prac zamiennych zostanie przedstawiona Zamawiającemu przed ich wykonaniem i dołączona do zgłoszenia przez kierownika robót faktu wystąpienia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca sporządzając ofertę nie może samodzielnie dokonywać zmian w stosunku do zamieszczonego przedmiaru robót.
Podstawą udzielenia zamówienia będzie umowa na prace remontowe.

8. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty lub też dostarczona osobiście na adres: Przedszkole Publiczne, ul. Hanki Sawickiej 7, 49-130 Tułowice, do dnia 23.07.2015r. r. do godz. 14:00.

9. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach, w dniu 23.07.2015r. o godz. 14:15.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze oferty za pośrednictwem poczty.

11. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym druku oferty i umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na prace remontowe w budynku przedszkola”. Ponadto oferta musi posiadać pieczęć firmową, datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz podpis czytelny wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru przedmiaru dołączonego do zapytania ofertowego.

 

12. Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola pod numerem (077) 4 60 01 65 lub adresem: oraz w placówce.

Wykaz załączników:

- Przedmiar robót

- Wzór oferty

PDFFormularz ofertowy.pdf (855,75KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (385,21KB)
PDFSprostowanie do przedmiaru.pdf (40,58KB)